Soal Tematik Kelas 2 Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 4 Menjaga Keselamatan di Perjalanan Paket 1

Soal Tematik Kelas 2 Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 4 Menjaga Keselamatan di Perjalanan Paket 1

 

Soal Tematik Kelas 2 Tema 8 Subtema 4

Contoh Soal Tematik Kelas 2 Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 4 Menjaga Keselamatan di Perjalanan Paket 1.
Tipe soal ada tiga, bagian A merupakan soal pilihan ganda, bagian B merupakan soal isian pendek, dan bagian C merupakan soal uraian.
Pada bagian akhir latihan soal ini terdapat juga kunci jawabannya.

Bagian A : 20 soal
Bagian B : 10 soal
Bagian C : 10 soal

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang tepat!

1. Saat di perjalanan kita harus menjaga keselamatan berikut, kecuali ….
a. diri
b. barang
c. rumah

2. Ketika bertanya tentang arah pada orang lain hendaknya dengan kalimat yang ….
a. panjang
b. rumit
c. sopan

3. Pada huruf pertama petikan langsung digunakan ….
a. huruf kecil
b. huruf kapital
c. huruf tegak bersambung

4. Perhatikan kalimat berikut!
“apa yang kamu lakukan, Nak?”, kata ayah.
Penulisan kalimat petikan yang benar ditunjukkan oleh ….
a. “apa yang kamu lakukan, Nak?”, kata ayah.
b. “Apa yang kamu lakukan, Nak?”, kata ayah.
c. “apa yang kamu lakukan, Nak?”, kata Ayah.

5. Lama waktu dari pagi hingga malam adalah … hari.
a. 1
b. 2
c. 3

6. Dalam 1 tahun ada … bulan.
a. 7
b. 12
c. 21

7. Dalam 1 bulan ada … minggu.
a. 1
b. 4
c. 6

8. Adik bersekolah selama 8 bulan. Jadi, adik telah bersekolah selama … hari.
a. 60
b. 120
c. 240

9. Berikut yang termasuk aturan peng-gunaan huruf kapital, kecuali ….
a. huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang
b. huruf kapital digunakan pada awal kata nama tempat.
c. huruf kapital digunakan pada setiap akhir kalimat

10. Berikut termasuk kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan, kecuali ….
a. kerja bakti
b. mandi dua kali sehari
c. membuang sampah pada tempatnya

11. Berikut akibat jika membuang sampah sembarangan, kecuali ….
a. lingkungan menjadi kotor
b. lingkungan menjadi indah
c. lingkungan dapat terkena banjir

12. Berikut sikap yang harus dimiliki agar tercapai persatuan, kecuali ….
a. rukun
b. bekerja sama
c. membedakan dalam bergaul

13. Kakek berangkat ke rumah cucunya pada pukul 8.
Penulisan kalimat yang tepat dengan penggunaan tanda titik untuk memisahkan waktu adalah ….
a. Kakek berangkat ke rumah cu-cunya pada pukul 8.
b. Kakek berangkat ke rumah cu-cunya pada pukul 8.00.
c. Kakek berangkat ke rumah cu-cunya pada pukul 08.00.

14. Uji coba kenaikan harga tiket kereta api dilakukan selama 120 hari. Jadi, uji coba kenaikan harga tiket tersebut dilakukan selama … bulan.
a. 3
b. 4
c. 5

15. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah adalah ….
a. koma
b. titik
c. petik

16. Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1000 orang. Penulisan tanda titik yang benar untuk memisahkan bilangan di atas adalah ….
a. 10.00
b. 1.000
c. 1000

17. Dalam 1 tahun ada … hari.
a. 3
b. 6
c. 365

18. Sekarang bulan September.
Dua bulan yang lalu adalah ulang tahun ayah.
Jadi, ulang tahun ayah adalah bulan ….
a. Mei
b. Juni
c. Juli

19. Perhatikan gambar berikut!

Gambar di atas menggunakan teknik ….
a. arsir
b. percikan
c. celup

20. Berikut yang menunjukkan penulisan kalimat tanya yang benar adalah ….
a. Di mana kamu akan menginap nanti?
b. Di mana kamu akan menginap nanti!
c. Di mana kamu akan menginap nanti.

 

B. Isilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan benar!

1. Perlengkapan perjalanan saat naik kendaraan bermotor, yaitu ….
2. Sebelum melakukan perjalanan, kita harus mengetahui arah dan tujuan agar ….
3. Pepatah mengatakan, malu bertanya ….
4. Petikan langsung ditulis dengan tanda ….
5. Perhatikan kalimat berikut!
Ayah berpesan, “jika lapar, ambil makanan di meja makan, Nak!” Penulisan kalimat petikan yang benar adalah ….
6. Nama-nama hari dalam seminggu, yaitu ….
7. Dalam 1 bulan ada … hari.
8. Ayah pergi ke luar negeri selama 2 bulan. Jadi, ayah pergi ke luar negeri selama … hari.
9. Kita harus menjaga kebersihan di ….
10. Kerja bakti dapat dilakukan di ….

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!

1. Perhatikan kalimat berikut!
kamu harus memperhatikan perkataan bu guru ya, Nak!”, kata ibu.
Bagaimana penulisan kalimat petikan yang tepat?
Jawab: _____________________________________________________
2. Umur adik Dewi sekarang 10 bulan.
Berapa hari umur adik Dewi?
Jawab: _____________________________________________________
3. Sebutkan beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api!
Jawab: _____________________________________________________
4. Ayah berangkat bekerja pada pukul 7.
Bagaimana penulisan kalimat yang tepat sesuai dengan penggunaan tanda titik untuk memisahkan waktu?
Jawab: _____________________________________________________
5. Kereta api tujuan Jakarta – Jawa Timur dilakukan perbaikan selama 60 hari.
Berapa bulan lama kereta api tujuan Jakarta – Jawa Timur dalam perbaikan?
Jawab: _____________________________________________________
6. Bagaimana cara membuat karya hiasan dengan teknik percik?
Jawab: _____________________________________________________
7. Kereta api tujuan Solo – Jakarta melakukan perbaikan selama 30 hari.
Berapa bulan lama kereta api tujuan Solo – Jakarta dalam melakukan perbaikan?
Jawab: _____________________________________________________
8. Buatlah kalimat tanya dengan menggunakan tanda baca dengan penulisan yang tepat!
Jawab: _____________________________________________________
9. Apa saja cara untuk menjaga kebersihan lingkungan?
Jawab: _____________________________________________________
10. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan ayam?
Jawab: _____________________________________________________

 

 

 

download soal tematik kelas 2 tema 8 subtema 4

Jika ingin mendowload soalnya ini, berikut linknya :

Download Soal Tematik Kelas 2 Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 4 Menjaga Keselamatan di Perjalanan Paket 1

latihan soal online

Jika ingin mengerjakan soal ini secara online langsung keluar nilainya, silahkan dicoba :
Latihan Soal Online Soal Tematik Kelas 2 Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 4 Menjaga Keselamatan di Perjalanan Paket 1

download buku paket

Jika ingin mendowload buku paket kurikulum 2013 terbaru, berikut linknya :

Download Buku Paket Kurikulum 2013 Terbaru!!!

 

 

 

Kunci Jawaban Latihan Soal Kelas 2 SD Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 4 Menjaga Keselamatan di Perjalanan Paket 1

 

A. Pilihan Ganda

1. c. rumah
2. c. sopan
3. b. huruf kapital
4. b. “Apa yang kamu lakukan, Nak?”, kata ayah.
5. a. 1 hari
6. a. 7 hari
7. b. 4
8. c. 240 hari
9. c. huruf kapital digunakan pada setiap akhir kalimat
10. b. mandi dua kali sehari
11. b. lingkungan menjadi indah
12. c. membedakan dalam bergaul
13. c. Kakek berangkat ke rumah cucunya pada pukul 08.00.
14. b. 4 bulan
15. b. titik
16. b. 1.000
17. c. 12
18. c. Juli
19. b. percikan
20. a. Di mana kamu akan menginap nanti?

 

B. Isian

1. helm, jaket, sepatu, dan lain-lain
2. tidak tersesat
3. sesat di jalan
4. petik (“…“)
5. Ayah berpesan, “Jika lapar, ambil makanan di meja makan, Nak!”
6. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu
7. 30
8. 60
9. mana saja
10. rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat

 

C. Uraian

1. “Kamu harus memperhatikan apa kata buguru ya,Nak!”, kata ibu.

2. 10 bulan = 300 hari
Jadi, umur adik Dewi adalah 300 hari.

3. Berikut beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api.
a. Memastikan kereta yang dinaiki sesuai dengan yang tertera pada tiket.
b. Memperhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti.
c. Menunggu kereta api sampai berhenti di jalurnya.
d. Menggunakan alas kaki yang nyaman agar mudah bergerak.
e. Menjaga barang bawaan dengan baik.
f. Bertanya pada petugas kereta jika ada yang kurang jelas.

4. Ayah berangkat bekerja pada pukul 07.00.

5. 60 hari = 2 bulan
Jadi, kereta api tujuan Jakarta-Jawa Timur melakukan perbaikan selama 2 bulan.

6. Cara membuat:
a. Menggunting kertas membentuk gambar tertentu.
b. Meletakkan potongan gambar pada kertas gambar.
c. Menggosokkan sikat gigi bercat pada sisir.
d. Menunggu sampai kering, lalu mengangkat potongan gambar.

7. 30 hari = 1 bulan
Jadi, kereta api tujuan Solo-Jakarta dalam melakukan perbaikan selama 1 bulan.

8. Permisi pak, berapakah harga tiket kereta api kelas ekonomi jurusan Solo – Jakarta?

9. Melakukan kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya.

10. Alat dan bahan membuat hiasan ayam.
a. Pensil
b. Gunting
c. Pensil warna/spidol
d. Kertas warna
e. Kertas gambar
f. Lem

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*