Soal Tematik Kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Paket 1

Soal Tematik Kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Paket 1 

soal tematik kelas 3 tema 1 subtema 1 logo

 

    Soal Tematik Kelas 3 Tema 1 Subtema 1

Contoh Soal Tematik Kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Paket 1.
Tipe soal ada tiga, bagian A merupakan soal pilihan ganda, bagian B merupakan soal isian pendek, dan bagian C merupakan soal uraian.
Pada bagian akhir latihan soal ini terdapat juga kunci jawabannya.

Bagian A : 20 soal
Bagian B : 10 soal
Bagian C : 10 soal

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!

1. Berikut ini yang tidak termasuk makhluk hidup adalah….
a. berudu
b. bangku
c. badak
d. banteng

2. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri, kecuali ….
a. bergerak
b. tahan tidak makan
c. membutuhkan oksigen
d. berketurunan

3. Harimau dan singa memperoleh makanan dengan cara ….
a. bertani
b. berternak
c. membuat sendiri
d. berburu

4. Makhluk hidup dapat menjadi besar karena….
a. bergerak
b. tumbuh
c. bernapas
d. berkembangbiak

5. Kucing dapat bertambah banyak karena mampu ….
a. berkembangbiak
b. bergerak bebas
c. membuat makanan
d. senang berkelompok

6. Hewan lumba-lumba bernapas dengan ….
a. paru-paru
b. trakea
c. insang
d. kulit

7. Tumbuhan yang daunnya menutup jika disentuh adalah….
a. lamtoro
b. putrimalu
c. talas
d. bunga matahari

8. Lambang negara kita adalah…
a. Burung kakak tua
b. Kepala banteng
c. Rantai baja
d. Burung garuda

9. Dasar negara Indonesia adalah…
a. Dasa Sila Bandung
b. Piagam Jakarta
c. UUD45
d. Pancasila

10. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bunyi teks pancasila yaitu ….
a. Sila ke-1
b. Sila ke-2
c. Sila ke-3
d. Sila ke-4

11. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila Pancasila sila ke …
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat

12. Simbol Pancasila pada Sila pertama adalah….
a. Bintang
b. Rantai
c. Pohon beringin
d. Kepalabanteng

13. Urutan bilangan di bawah ini dari yang terbesar ke terkecil yang benar adalah….
2200, 2600, 2400, 2000
a. 2000, 2200, 2400, 2600
b. 2400, 2600, 2000, 2200
c. 2600, 2400, 2200, 2000
d. 2200, 2000, 2600, 2400

14. Angka 1 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat….
a. puluhan
b. satuan
c. ratusan
d. ribuan

15. Nilai tempat untuk bilangan 55762 adalah….
a. 5000 + 500 + 600 + 20 + 7
b. 5000 + 50000 + 200 + 70 + 6
c. 50000 + 5000 + 700 + 20 + 6
d. 50000 + 5000 + 700 + 60 + 2

16. Andi membeli 1 buku tulis seharga Rp2.500,ia juga membeli1buah pensil seharga 1.250. Berapa banyak Andi harus membayar….
a. Rp2.750
b. Rp4.250
c. Rp3.750
d. Rp1.250

17. Gerakan berpindah tempat seperti melompat, berjalan, dan berlari termasuk pola gerak ….
a. manipulative
b. lokomotor
c. non-lokomotor
d. reflek

18. Berlari dan berjalan adalah termasuk olahraga cabang ….
a. renang
b. gulat
c. senam
d. atletik

19. Objek menggambar cerita berikut ini, kecuali ….
a. hewan
b. tumbuhan
c. manusia
d. gunung

20. Dalam menggambar cerita menggunakan media kering menggunakan alat ….
a. pensil
b. cat air
c. tinta
d. cat minyak

 

B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!

1. Pancasila Sila Pertama berbunyi ….
2. Burung dapa tbertelur untuk melanjutkan keturunannya,ha litu adalah ciri makhluk hidup yaitu….
3. Burung merpati bisa terbang sampai tinggi. Hal itu menunjukkan ciri-ciri bahwa makhluk hidup dapat ….
4. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk ….
5. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri adalah….
6. Kita harus …. kepadaTuhan atas makanan yang kita makan
7. Salah satu menjaga kesehatan adalah makan makanan yang ….
8. Berolahraga membuat badan selalu ….
9. Olahragalari termasuk melakukan gerakan….
10. Gambar cerita juga disebut dengan gambar ….

 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

1. Sebutkan lima sila dalam Pancasila!
Jawab : ______________________________________________________
2. Apa saja perilaku yang mengamalkan sila pertama Pancasila?
Jawab : ______________________________________________________
3. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup!
Jawab : ______________________________________________________
4. Apakegunaanmakananbagimakhluk hidup?
Jawab : ______________________________________________________
5. Apa yang dimaksuddengan gambar cerita?
Jawab : ______________________________________________________

 

 

 

download soal tematik kelas 3 tema 1 subtema 1

Jika ingin mendowload soalnya ini, berikut linknya :

Download Soal Tematik Kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Paket 1

latihan soal online

Jika ingin mengerjakan soal ini secara online langsung keluar nilainya, silahkan dicoba :
Latihan Soal Online Tematik Kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Paket 1

download buku paket

Jika ingin mendowload buku paket kurikulum 2013 terbaru, berikut linknya :

Download Buku Paket Kurikulum 2013 Terbaru!!!

 

 

 

Kunci Jawaban Latihan Soal Kelas 3 SD Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Paket 1

 

A. Pilihan Ganda

1. b. bangku
2. b. tahan tidak makan
3. d. berburu
4. b. tumbuh
5. a. berkembangbiak
6. a. paru-paru
7. b. putri malu
8. d. burung garuda
9. d. pancasila
10. a. sila ke-1
11. a. satu
12. a. bintang
13. c. 2600, 2400, 2200, 2000
14. d. ribuan
15. d. 50000+5000+700+60+2
16. c. Rp3.750
17. b. lokomotor
18. d. atletik
19. d. gunung
20. a. pensil

 

B. Isian

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. berkembang biak
3. bergerak
4. bernapas
5. tumbuhan
6. bersyukur
7. bergizi
8. sehat
9. lokomotor
10. ilustrasi

 

C. Uraian

1. Sila dalam Pancasila:
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila ketiga: Persatuan Indonesia
Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila:
a. Menghargai kepercayaan orang lain
b. Selalu bersyukur
c. Saling menyayangi sesama
3. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain:
a. Bernapas
b. Memerlukan makan
c. Tumbuh
d. Berkembang biak
e. Bergerak
f. Peka terhadap rangsang
4. Manfaat makanan bagi makhluk hidup antara lain:
a. Sumber tenaga
b. Pertumbuhan
c. Mengganti sel yang rusak
5. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*